Независимая оценка качества образования

https://bus.gov.ru/pub/info-card/28669

http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/upravlenie-kachestvom-obrazovanija/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovaniya/

Независимая оценка

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://10svetlyachok.ru/nezavisimaja-ocenka-kachestva-obrazovanija/